6 september 2023

Skolinspektionen

Skolinspektionen besökte Carl Wahren under vårterminen 2023. Så här gick det!

Skolinspektionen besökte Carl Wahren under vt23. Vi brukar få skolinspektioner vartannat till vart tredje år. Det är inget konstigt. Alla skolor blir regelbundet granskade.

Följande punkter har Skolinspektionen begärt att Carl Wahren ska åtgärda:

Carl Wahren har behöriga lärare

Skolinspektionen har uppmärksammat att vi saknar behöriga lärare i vissa ämnen.

Svar: Alla lärare på Carl Wahren är behöriga förutom en yrkeslärare som är under utbildning.

  • Carl Wahren är en liten skola, i några ämnen har därför behörigheten saknats. Carl Wahren kommer söka utökad behörighet för de lärare som under lång tid har undervisat i dessa ämnen. I ett ämne kan vi inte söka utökad behörighet, Idrott och hälsa. Den tjänsten utlyser vi.  Hör gärna av er om du eller någon du känner är behörig i ämnet idrott och hälsa och vill börja arbeta hos oss.
  • Det har vid ett tillfälle skett att en lärare skrivit under en betygskatalog i ett ämne som läraren inte är behörig i vilket är fel. Vi kommer se till att reglerna är tydliga för all personal om vem som skriver under betygskataloger.

Carl Wahrens dokumentation är god

Skolinspektionen har anmärkt på Carl Wahrens dokumentation.

Svar: Vi har dokumenterat men inte på det sätt vi ska göra det.

  • Vi upprättar alltid en IUP (individuell utvecklingsplan) för samtliga elever som går på ett introduktionsprogram. Där dokumenteras elevens studieväg, utbildningens mål och längd, elevens mål med utbildningen, praktik och andra insatser. Den dokumentationen kommer vi istället göra i elevernas individuella studieplan.
  • Vi upprättar åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Vi har nu ändrat åtgärdsprogrammens utformning. Vi har förtydligat hur stödåtgärderna ska följas upp, utvärderas och vem som ansvarar för detta.
  • Alla våra elever får sin garanterade undervisningstid samt den APL de har rätt till. Det har dock inte alltid varit skrivet i elevernas schema eller studieplaner. Det har vi ändrat så att det blir tydligt.
  • Vi har ändrat lärlingskontraktens utformning så att antalet timmar står med.

Carl Wahren har stort fokus på elevernas hälsa och välmående därför har vi ett starkt elevhälsoteam med skolsjuksköterska, kurator och skolläkare. Vi jobbar nu på att utöka elevhälsoteamet med en skolpsykolog.

Sarah Ödquist (biträdande rektor) och Caroline Lindgren (rektor)